Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych
oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. Informacje ogólne
 2. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: salonkapeluszy.pl
 3. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Kamila Fyda-Sikorska, ul.
  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 21/1A, 58-320 Walim.
 4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kapeluszowo@gmail.com
 5. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych
  dobrowolnie w Serwisie.
 6. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
   Prowadzenie newslettera
   Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
   Realizacja zamówionych usług
 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący
  sposób:
   Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do
  systemów Operatora.
   Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 8. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
 9. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji
  (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają
  zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 10. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa
  jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny
  standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 11. Hosting
 12. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl
 13. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
 14. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym
  odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania
  obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
   osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do
  danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
   firma hostingowa,
   firmy obsługująca mailingi,
   firmy obsługująca komunikaty SMS,
   firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,
   kurierzy,
   ubezpieczyciele,
   kancelarie prawne i windykatorzy,
   banki,
   operatorzy płatności,
   organy publiczne.
 15. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do
  wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu
  rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż
  przez 3 lata.
 16. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 ich sprostowania,
 usunięcia,
 ograniczenia przetwarzania,
 oraz przenoszenia danych.

 1. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c)
  wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie
  mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
  przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia,
  dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
  Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 4. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym
  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy
  oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych
  osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 6. Informacje w formularzach
 7. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile
  zostaną one podane.
 8. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 9. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w
  formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail
  użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 10. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza,
  np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji
  usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 11. Logi Administratora
 12. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są
  wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 13. Istotne techniki marketingowe
 14. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z
  siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie
  zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym
  użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć
  reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies
  przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 15. Informacja o plikach cookies
 16. Serwis korzysta z plików cookies.
 17. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania
  ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
  pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 18. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
  uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 19. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 20. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na
  każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 21. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 22. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
  cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
  strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
  cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
  parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 23. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
  domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
  umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
  Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 24. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
  stronach internetowych Serwisu.
 25. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą
  być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to
  firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter
  (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 26. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 27. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
  Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
  bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach
  może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 28. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której
  używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   Edge
   Internet Explorer
   Chrome
   Safari
   Firefox
   Opera
  Urządzenia mobilne:
   Android
   Safari (iOS)
   Windows Phone