REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Definicje i postanowienia ogólne
 2. Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży w Sklepie Internetowym
 3. Cena Produktów
 4. Płatność i dostawa
 5. Reklamacje
 6. Zwrot/odstąpienie od umowy
 7. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta
 8. Dane osobowe
 9. Postanowienia końcowe
  1) Definicje i postanowienia ogólne
 10. Regulamin Sklepu Internetowego Kapeluszowo (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady
  dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego w domenie kapeluszowo.pl (zwanej
  dalej „kapeluszowo”) oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 11. Sprzedającym jest Kamila Fyda-Sikorska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną
  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą PRACOWNIA
  ARTYSTYCZNA KAPELUSZOWO, adres prowadzenia działalności ul. Kardynała Stefana
  Wyszyńskiego 21/1A, 58-320 Walim, NIP 8862790501, REGON 021679691, adres e-mail:
  kapeluszowo@gmail.com, tel. 609 766 678.
 12. W celu dokonania zakupu w Sklepie Internetowym konieczne jest spełnienie następujących wymagań
  technicznych: dostęp do Internetu, korzystanie z komputera lub urządzeń mobilnych i następujących
  przeglądarek internetowych: Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari – w najnowszych
  wersjach. Sprzedający zwraca uwagę, że skorzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego
  kapeluszowo.pl w tym rejestracji, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest posiadanie
  aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 13. Przez określenia użyte w Regulaminie rozumie się:
   STRONA – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.kapeluszowo.pl i jej podstrony,
  której administratorem jest Kamila Fyda-Sikorska.
   SKLEP INTERNETOWY – sklep online dostępny w domenie kapeluszowo.pl
   SPRZEDAJĄCY – Kamila Fyda-Sikorska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą
  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą: PRACOWNIA
  ARTYSTYCZNA KAPELUSZOWO KAMILA FYDA-SIKORSKA, adres prowadzenia działalności
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 21/1A, 58-320 Walim, NIP 8862790501, REGON 021679691.
   KUPUJĄCY – konsument lub przedsiębiorca mający pełną zdolność do czynności prawnych,
  korzystający ze Sklepu Internetowego w celu zakupu Produktów.
   PRODUKT – towar/usługa dostępna w Sklepie Internetowym kapeluszowo.pl.
   KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio
  z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
  prawną, posiadająca zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
  zawodową.
   REGULAMIN – niniejszy Regulamin.
   ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego mające doprowadzić do zawarcia umowy
  sprzedaży ze Sprzedającym, określające m.in. ilość oraz rodzaj zamawianego Produktu. Na jego
  podstawie Sprzedający dokonuje dostawy Produktów lub wykonania usługi.
  2) Szczegółowe zasady dotyczące sprzedaży w Sklepie
  Internetowym
 14. Składanie zamówień następuje poprzez Sklep Internetowy dostępny na kapeluszowo.pl.
 15. Każdy Produkt dostępny w Sklepie Internetowym stanowi towar unikatowy, dostępny tylko w ilości
  jednej sztuki oraz posiada swój własny identyfikator SKU używany do komunikacji ze Sprzedającym.
 16. Zamawiając Produkt, Kupujący wybiera towar spośród Produktów udostępnionych w Sklepie
  Internetowym oraz dokonuje zamówienia.
 17. Po wybraniu przez Kupującego Produktu, należy dodać Produkt do koszyka klikając w przycisk „Dodaj
  do koszyka”. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu
  strony.
 18. Możliwe jest dokonanie zamówienia na większą ilość Produktów. W tym celu należy postępować
  zgodnie z instrukcją w pkt. 1-4.
 19. Po przejściu do koszyka widoczne jest podsumowanie wybranych Produktów, w tym: rodzaju, ilości,
  ceny oraz sposób dostawy.
 20. Usunięcie towarów z koszyka następuje przez kliknięcie „x” obok wybranego Produktu.
 21. W celu realizacji zamówienia niezbędny jest wybór opcji „Przejdź do płatności”.
 22. Uruchomiona zostaje podstrona z możliwością wprowadzenia danych Kupującego oraz sposobu
  dostawy, niezbędnych do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru w udostępnionym na
  Stronie formularzu zamówienia.
 23. Kupujący dokonując zamówienia oświadcza, że wszelkie dane w formularzu są prawdziwe, natomiast
  Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.
 24. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedający
  zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał
  nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich
  poprawności.
 25. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych oraz dokonaniu wyboru formy dostawy, po prawej
  stronie, widoczna jest łączna kwota zamówienia. Kliknięcie w przycisk „kupię i płacę” stanowi
  potwierdzenie złożenia zamówienia i przenosi Kupującego do wyboru metody płatności.
 26. Kupujący może wybrać spośród aktualnie dostępnych metod płatności. W przypadku zakupów w
  Sklepie Internetowym, Sprzedający nie przewiduje opcji płatności przy odbiorze.
 27. Dokonanie płatności odbywa się przy pomocy poddostawców przy wykorzystaniu dedykowanych
  stron płatniczych. Po dokonaniu płatności Kupujący otrzymuje informację potwierdzającą złożenie
  zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia zostanie również
  przesłane na adres mailowy podany przez Kupującego. Numer zamówienia niezbędny jest podczas
  kontaktu z pracownikami Pracownia Artystyczna Kapeluszowo.
 28. Nieotrzymanie zapłaty przez Sprzedającego uznaje się za brak dokonania zamówienia i brak zawarcia
  umowy sprzedaży, a tym samym zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 29. Anulowanie zamówienia możliwe jest na każdym etapie jego składania, do czasu dokonania płatności.
  Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony do końca, uznaje się za anulowane i
  nie nastąpi jego realizacja.
 30. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zamówieniem, bądź w celu informowania o
  etapach realizacji zamówienia, Kapeluszowo może kontaktować się z Kupującym za pośrednictwem
  podanych przez niego danych.
 31. Dokonanie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją treści Regulaminu i polityki prywatności
  przez Kupującego, która następuje na etapie składania zamówienia.
  3) Cena Produktów
 32. Ceny Produktów zamieszczonych w Sklepie Internetowym obejmują podatek VAT zgodnie z
  przepisami obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Produktów, których
  wysokość wskazywana jest odrębnie.
 33. Nabycie Produktu dokumentowane jest fakturą bez VAT. W myśl niniejszego Regulaminu, Kupujący
  wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną dokumentów rozliczeniowych, w tym faktury bez
  VAT – na podany podczas dokonania zamówienia adres mailowy. Dokument zostanie wystawiony i
  przesłany po zakończeniu realizacji zamówienia.
 34. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym
  m.in. w ramach prowadzonych akcji promocyjnych, jak również wprowadzania w nich zmian.
  Uprawnienie to nie wpływa w żaden sposób na uprawnienia uzyskane wcześniej przez Kupującego, w

tym cenę nabycia Produktu podczas Zamówienia złożonego przed dniem wejścia w życie zmian o
których mowa w poprzednim zdaniu.
4) Płatność i dostawa

 1. Płatności za zamówienie dokonywane są metodą płatności elektronicznych udostępnionych w Sklepie
  Internetowym Kapeluszowo zgodnie z umowa zawartą z poddostawcami.
 2. Podczas płatności Kupujący zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie
  elektronicznej płatności typu strony logowania banku lub Centrum Autoryzacji Kart. Brak dokonania
  płatności za Produkty w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem
  zamówienia, a brak wpłaty równoznaczny jest z odstąpieniem Kupującego od umowy sprzedaży.
 3. O kosztach dostawy oraz przewidywanym czasie realizacji zamówienia Sprzedający informuje
  Kupującego podczas realizacji zamówienia.
 4. Kwota dostawy widoczna jest przy wyborze Produktu oraz w podsumowaniu kosztów zamówienia.
 5. Czas realizacji Zamówienia obejmuje 5-7 dni robocze. Wysyłka zamówienia składającego się z więcej
  niż jednego Produktu realizowana jest po skompletowaniu wszystkich części zamówienia.
 6. Każdy z wysłanych Produktów jest zabezpieczony, zerwanie tego zabezpieczenia równoznaczne jest z
  użytkowaniem przekraczającym zwykłe testowanie zakupionego na odległość towaru oraz
  uniemożliwia zwrot produktów, bądź skutkuje potrąceniem kwoty równoważącej stratę pomniejszającą
  wartość towaru.
 7. Wysyłka Produktów zamówionych w Sklepie Internetowym realizowana jest na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy. Wysiłki Produktów poza terytorium Europy realizowane są na
  wyraźną prośbę Kupującego złożoną za pomocą adresu mailowego kapeluszowo@gmail.
  Kapeluszowo zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki Produktów do wybranych krajów.
 8. Dostawy Produktów realizowane są przy pomocy wyspecjalizowanych przewoźników, dostępnych
  podczas składania zamówienia na stronach kapeluszowo.pl.
 9. Podczas odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki, a w przypadku
  stwierdzenia uszkodzenia przesyłki mogącego powstać podczas transportu – sporządzenia protokołu
  odbioru oraz niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o zaistniałej sytuacji.
 10. Za miejsce spełnienia świadczenia wynikające z umowy sprzedaży uznaje się miejsce w którym
  Kupujący odebrał Produkt (lub w którym Produkt powinien zostać zgodnie ze wskazaniem
  Kupującego).
 11. Winę za nieprawidłowe dostarczenie lub brak dostarczenia Produktów związana z np. błędnym
  wskazaniem adresu dostawy ponosi Kupujący. Sprzedający nie odpowiada także, za nieprawidłowe
  dostarczenie lub brak dostarczenia Produktu z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
  5) Reklamacje i zwroty
 12. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową, wad Produktu, a także

działań Sprzedającego niezgodnych z Regulaminem należy składać pocztą elektroniczną na adres: e-
mail: kapeluszowo@gmail.com; pocztą tradycyjną na adres Sprzedającego lub bezpośrednio w siedzibie

Sprzedającego.

 1. Prawo do składania reklamacji przysługuje Kupującemu.
 2. Reklamacje mogą być składane nie później niż do 14 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną
  reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji pocztą tradycyjną o zachowaniu terminu decyduje data
  stempla pocztowego.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a) wskazanie numeru zamówienia, którego dotyczy reklamacja;
  b) oznaczenie Kupującego – imię i nazwisko/nazwę, adres e-mail, telefon kontaktowy;
  c) przedmiot reklamacji;
  d) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 4. W przypadku którym podane w reklamacji dane lub informacje do prawidłowego rozpatrzenia
  reklamacji będą wymagały uzupełnienia, Sprzedający zwróci się do Kupującego składającego
  reklamację o uzupełnienie danych we wskazanym zakresie.
 5. Sprzedający rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania.
 6. Sprzedający nie ponosi w stosunku do Kupującego odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane
  płatności. Prowizją za błędnie wykonaną transakcję zostanie obciążony Kupujący.
 7. Sprzedający powiadomi Kupującego czy wymiana bądź naprawa Produktu okaże się możliwa oraz
  przekaże informacje dotyczące dalszego toku postępowania.
 8. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Kupującego Produkt zostanie
  zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu Produktu.
 9. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 10. Zwrot zapłaconej przez Kupującego ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez
  Kupującego metody płatności za Produkt. W przypadku, gdy Kupujący skorzystał przy zakupie
  Produktu z rabatu, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu. W przypadku
  wykorzystania podczas zakupu kuponu podarunkowego, Klient otrzyma kod możliwy do realizacji na
  zasadach jakie przysługiwały Klientowi przed zawarciem transakcji przy pomocy karty podarunkowej.
  6) Zwrot/Odstąpienie od umowy sprzedaży
 11. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 27 Kupującemu będącemu
  konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od
  dnia otrzymania Produktu bez podania przyczyny.
 12. Przykładowa treść odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór oświadczenia
  – odstąpienie od umowy.
 13. Odstąpienie możliwe jest w formie:

a) odstąpienia drogą e-mailową: należy wysłać oświadczenie odstąpienia od umowy na adres e-
mail: kapeluszowo@gmail.com .Oświadczenie może zostać ujęte w treści e- maila lub jako załącznik.

b) odstąpienie drogą pocztową: należy wysłać oświadczenie odstąpienia od umowy na adres pocztowy
Sprzedającego:
Pracownia Artystyczna Kapeluszowo Kamila Fyda-Sikorska
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 21/1A
58-320 Walim
tel. kontaktowy: + 48 609766678

 1. Należy zwrócić uwagę, iż każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są
  równorzędne pod względem skuteczności, a wzór oświadczenia załączony do niniejszego Regulaminu
  ma tylko charakter pomocniczy oraz służy usprawnieniu złożenia oświadczenia.
 2. Jeżeli w ramach jednego zamówienia, Kupujący zakupił klika Produktów, odstąpienie może odnosić się
  do wszystkich lub tylko wybranych Produktów.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
  prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami) w przypadku zakupionych
  Kart Podarunkowych (o czym więcej w Regulaminie Karty Podarunkowej) oraz w sytuacji, w której
  przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Kupującego lub służąca
  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Produkty wykonane na Zamówienie
  Indywidualne).
 4. Sprzedającemu przysługuje 14 dni na wykonanie polecenia przelewu zwrotnego za zakupiony Produkt

od daty otrzymania oświadczenia, czyli dostarczenia wiadomości na adres e-
mail: kapeluszowo@gmail.com. W przypadku poczty, o terminie decyduje data stempla pocztowego

 1. Zwrot zostanie wykonany na dane wskazane w oświadczeniu odstąpienia od umowy. W przypadku,
  gdy Kupujący skorzystał przy zakupie Produktu z rabatu, zwrot ceny umniejszony zostanie o wartość
  wykorzystanego rabatu. W przypadku wykorzystania podczas zakupu kuponu podarunkowego, Klient
  otrzyma kod możliwy do realizacji na zasadach jakie przysługiwały Klientowi przed zawarciem
  transakcji przy pomocy karty podarunkowej.
 2. Przekroczenie terminów odstąpienia od umowy określone w pkt.1 skutkuje odesłaniem zwróconych
  Produktów na koszt Kupującego.
  7) Przedsiębiorcy na prawach konsumenta
 3. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest objęty ochroną przewidzianą
  ustawą z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze
  Sprzedającym, nie ma charakteru zawodowego. Oznacza to m.in., że jeśli Kupujący jest Konsumentem
  lub Przedsiębiorcą, który dokonuje zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

czyli nie pobiera rachunku czy faktury na dane firmowe przedsiębiorcy, to przysługują mu wszystkie
prawa konsumenckie.

 1. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt. 1 jest objęta ochroną wyłącznie w
  zakresie:
  a) niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych;
  b) odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne;
  c) prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie niniejszym Regulaminem.
 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt. 1 traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w
  przypadku, gdy umowa, którą zawarł ze Sprzedającym posiada charakter zawodowy, który jest
  weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów
  Polskiej Klasyfikacji Działalności. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie
  są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw
  konsumenta jak również Prezesa UOKiK.
  8) Dane osobowe
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający Pracownia Artystyczna Kapeluszowo Kamila
  Fyda-Sikorska , adres prowadzenia działalności ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 21/1A, 58-320
  Walim, NIP 8862790501, REGON 021679691 adres e-mail: kapeluszowo@gmail,com, tel. + 48
  609766678.
 4. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz wykorzystywanymi plikami cookies opisane zostały w
  polityce prywatności oraz cookies o których Administrator informuje podczas wejścia na Stronę.
  9) Postanowienia końcowe
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu
  usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o
  prawach konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie bez
  podania przyczyny. Zmiany obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia pod
  domeną kapeluszowo.pl nie dotyczą kupna Produktów, które zostały złożone przed dniem wejścia w
  życie zmian Regulaminu.
 7. Zabrania się wykorzystywania zdjęć, grafik, logo kapeluszowo oraz innych elementów graficznych i
  praw własności intelektualnej, bez wyraźnej zgody Sprzedającego.
 8. Aktualny Regulamin dostępny jest pod domeną kapeluszowo.pl w sposób umożliwiający jego
  przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.01.2024 r.

WZÓR OŚWIADCZENIA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Miejscowość, data:


Imię i nazwisko Kupującego:


Adres Kupującego:


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów
Ja_________________________________________niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy
sprzedaży Produktów:
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
Dotyczących zamówienia nr _____________________________________________
Data zawarcia umowy:


Numer rachunku bankowego do zwrotu wpłaconej kwoty:


Numer telefonu:


Adres e-mail:


Podpis Kupującego______________________________